Laatste nieuws

1-3-2018 Inschrijven 2018-2019
Vanaf nu kunnen jullie hier inschrijven voor het nieuwe Bijbelschoolseizoen.

1-2-2018 Cursus Bijbelverklarende prediking
U kunt onder 'cursusaanbod' lezen over onze cursus Bijbelverklarende prediking.

15-2-2017 Nieuwe website online
Vanaf vandaag is de website van Bijbelschool Filadelfia online.

 

Onder de vlag van Bijbelschool Filadelfia worden er twee cursussen aangeboden: de cursus Bijbelverklarende prediking (tweejaarlijks; zie onderaan) en de cursus Bijbelkringleiden (halfjaarlijks).

Actueel:

* In het voorjaar van 2018 start er opnieuw een cursus voor Bijbelkringleiders! Klik hier voor meer informatie.

* In 2017-2018 bieden we een tweetal korte modules aan bij de cursus Bijbelverklarende prediking. 17 maart start de module Preken over Bijbelse verhalen.

 


Cursus Bijbelkringleiden

Kansen voor een Bijbelkringleider

Binnen de gemeente zou je de Bijbelkring het kloppend hart van het gemeenteleven kunnen noemen. Het Woord gaat open. Er is ontmoeting, gesprek, contact. Omzien naar elkaar krijgt gestalte. Met en voor elkaar bidden. Elkaar vertroosten, bemoedigen, aansporen, vermanen, onderwijzen: allemaal Bijbelse opdrachten aan de gemeente die in de Bijbelkring hun plek krijgen. En zo samen gevoed worden en samen geestelijk groeien, naar het beeld van Christus. Het is meer dan alleen praten over de Bijbel.

In onderscheid met een preek is er op de Bijbelkring ruimte om te reageren op de boodschap van het Woord, en met elkaar in gesprek te gaan over het Woord en onze reacties. Daarnaast biedt de Bijbelkring de kans om verschillende doelgroepen te bedienen: jongeren, zoekers, twijfelaars, kinderen, een interkerkelijke groep.

Leiderschap is nodig

Een kring moet wel geleid worden. Dienende Bijbelkringleiders zijn hard nodig. Wie kent die avonden niet waarbij het over van alles en nog wat ging, maar waar je leeg naar huis ging? Er ontbrak een leider die de hoofdlijn bewaakte, en het gesprek in goede Bijbelse banen leidde. Of die kring waarbij mensen niet het achterste van hun tong durfden te laten zien, waardoor het gesprek oppervlakkig bleef? Gemist werd een leider die een veilige sfeer creëerde waardoor iedereen open kon bloeien.

Helaas wordt het Bijbelkringleiderschap over het algemeen erg onderschat. Terwijl velen denken ‘ik doe dat wel even’, blijkt het in de praktijk echt iets te zijn wat je moet leren. We hebben goed nieuws: het is ook te leren!

Of je nu man of vrouw bent, is dat iets wat jij zou willen leren? Voel jij je hiertoe geroepen? Zou jij een Bijbelkringleider willen zijn in je eigen gemeente, of in een andere context? Dan ben je hartelijk welkom op de cursus; er zijn geen verdere ingangseisen.

 

Doel van de cursus

We willen graag een korte maar diepgaande cursus aanbieden voor Bijbelkringleiders (m/v). Ons doel is om Bijbelschoolstudenten, en andere belangstellenden, in staat te stellen hun bagage op zodanige manier te gebruiken dat ze een Bijbelkring kunnen leiden.

Aan het eind van deze cursus ben je in staat:

 • een goede en effectieve gespreksopzet te maken voor een Bijbelkring
 • het kringproces zo vorm te geven dat de deelnemers zich veilig voelen en daardoor open kunnen zijn
 • mensen mee te nemen in gebed als antwoord op Gods spreken door Zijn Woord
 • pastoraat een plek te geven in de Bijbelkring
 • met kennis van groepsdynamica te anticiperen op wat er gebeurt op een kring
 • aanbidding een plek te geven op de kring

 

Inhoud van de cursus

Het woord ‘Bijbelkringleider’ bestaat uit drie elementen: Bijbel, kring, leider. De leider heeft een dienende functie: de kring naar de Bijbel leiden. Deze drie elementen vormen tegelijk de onderdelen waaraan we in deze cursus aandacht willen geven.

Hier een greep uit de inhoud:

  Bijbel

 • Hoe ontdek je zelf de boodschap van een Bijbelgedeelte?
 • Hoe maak je een goede gespreksopzet?
 • Wat is de plaats van observeren, interpreteren, toepassen?

  kring

 • Wat betekent het om samen een kring te zijn?
 • Hoe zorg je ervoor dat verschillende typen mensen en karakters op de kring hun plek kunnen innemen en tot hun recht kunnen komen?
 • Hoe geef je gestalte aan pastoraat op de kring?
 • Hoe kom je geestelijk zo dicht bij elkaar, dat er ook zoiets kan zijn als accountability?

  leider

 • Wat betekent het om een kring te leiden? Wat is de geestelijke dimensie van kringleiderschap?
 • Basale gesprekstechniek: luisteren, doorvragen, open vragen stellen, etc.
 • Hoe neem je mensen mee in een goed gesprek? Hoe breng je ze in verbinding met God en elkaar?
 • Welke verschillende stijlen van (kring)leiderschap bestaan er, en welke heb jij?

Concreet

Hieronder een mogelijke opzet van de cursus, zodat je er een idee bij kunt vormen.

 • 1-2 dagen toerusting, dmv lezingen en workshops
 • 4 dagdelen (bijv. avonden) training
 • afsluitend weekend, met veel praktijk, en echt de diepte in

Tijdens de cursus leid je twee keer zelf een kring, waarop je feedback krijgt. De cursus als geheel is een combinatie van onderwijs, literatuur lezen, vooral veel oefenen en getraind worden, feedback krijgen, etc. Je leerproces vindt plaats onder begeleiding van een coach, die zowel ervaring met Bijbelkringwerk heeft als met coachen/feedback geven.

Let op: er is plaats voor maximaal 16 deelnemers!

Mocht je na het lezen van dit alles belangstelling hebben in deze leerzame, broodnodige en inspirerende cursus, of heb je er vragen over, laat het ons weten!

Meer informatie over de inhoud en actuele informatie over de data vind je op http://www.gerritvanvalen.nl/bijbelkringleiden.html.

 

Bram van Putten & Gerrit van Valen

gcvanvalen@gmail.com of 06-14966646

 

Informatie over de cursusleiders van Bijbelkringleiden

Bram van Putten, getrouwd met Heleen en woonachtig in Kampen, heeft jarenlang als stafwerker gewerkt bij de christelijke studentenorganisatie IFES, en in dat kader veel ervaring opgedaan met het trainen van bijbelkringleiders. Hij vindt het ontzettend leuk om anderen mee te nemen in het lezen van de Bijbel, en zeker ook niet-christenen. Hij heeft voorliefde voor het Oude Testament, en is daarop ook gepromoveerd. Zijn huidige werkzaamheden cirkelen allemaal rond anderen helpen de Bijbel te lezen, daaruit te leven en het Woord te delen. Voor meer info zie http://leesleefdeel.nl.

Gerrit van Valen, getrouwd met Jannet, vader van Christianne en Lennart, woont ook in Kampen. Zijn interesses liggen op gebied van Nieuwe Testament en hermeneutiek. Na een aantal jaren in het middelbaar onderwijs te hebben gewerkt, werkt hij nu fulltime op het gebied van Bijbelonderwijs: hij geeft de Veritascursus, verzorgt Bijbelstudies en Bijbellezingen, en gaat af en toe voor in zondagse diensten. Gezamenlijk Bijbelstudie doen vindt hij een van de mooiste dingen, omdat het van tevoren altijd een verrassing is wat God door de kring heen gaat doen.


 

Cursus Bijbelverklarende prediking

 

‘Hoe zal ik het kunnen begrijpen, als er niemand is die het aan mij uitlegt?’ luidde het antwoord van de kamerheer uit Ethiopië aan Filippus, toen die hem vroeg of hij begreep wat hij las. ‘En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.’ (Hand. 8:35) In dit korte fragment uit Handelingen komt de kern van prediking naar voren: het uitleggen en vertolken van de Bijbeltekst, en op grond van die Bijbeltekst Jezus Christus verkondigen aan de harten van mensen die Hem zo nodig hebben. Enerzijds is dit een proces waarbij de prediker totaal afhankelijk is van de Heilige Geest: in het verlichten van zijn verstand en dat van de hoorder, het onthullen van de betekenis en de diepte van de tekst, en het ontvangen van de juiste woorden om het helder te communiceren. Tegelijkertijd wil dat niet zeggen dat preken zonder scholing, methode of voorbereiding kan. De Geest wil juist door middel van de middelen werken. Preken is ook iets wat je kan en moet leren. Het is een vaardigheid die geoefend moet worden. Een goede preek voorbereiden en houden is een hele kunst. Deze kunst wordt aangeduid met de term humilities. In deze cursus wordt humilities op een eenvoudig niveau aangeboden. Het doel hierbij is om iedereen die zich door God geroepen weet om een Bijbelse boodschap te brengen binnen de wijdte van de gemeente van Christus toe te rusten bij het voorbereiden en houden van een boodschap. We gaan hierbij uit van wat ‘Bijbelverklarende prediking’ wordt genoemd (Engels: expository preaching). Bij deze vorm van prediking is de tekst van de Bijbel uitgangspunt en voortdurend referentiepunt. Het betekent eenvoudig gezegd dat de hoofdgedachte van de Bijbeltekst waar de preek over gaat, de hoofdgedachte van de preek vormt. Bij Bijbelverklarende prediking gaan uitleg en toepassing hand in hand. In deze cursus gaan theorie en praktijk samen op. De student wordt door middel van het onderwijs toegerust om zelf een preek te schrijven en te houden voor medestudenten.

Onderwijs
Studenten krijgen les over de grondbeginselen van het maken van een Bijbelverklarende preek. Aan de hand van deze aangereikte methode zullen ze zelf twee of meerdere preken schrijven. Verder worden er door diverse ervaren voorgangers lessen gegeven over verschillende onderwerpen die het preekproces aangaan, of ze nu te maken hebben met de tekst, de prediker of de hoorders. Voorbeelden hiervan zijn: wat preken is; christocentrische prediking; relevant spreken: verschillende groepen hoorders aanspreken; hoe goede toepassingen te maken; heldere illustraties en voorbeelden; hoe te preken uit de verschillende genres in de Bijbel; de rol van de Heilige Geest bij de voorbereiding en het brengen van de boodschap; etc. Zie verder de website http://bijbelverklarendeprediking.nl voor een overzicht van het programma en de docenten.

 

Praktijk
Tijdens de practicumlessen wordt er gewerkt aan de hand van de volgende werkvormen:

 • Analyse van enkele preken
 • Voordrachtoefeningen
 • Schrijven van een Bijbelverklarende preek (thuis)
 • Houden (voordragen) van een Bijbelverklarende preek (preekoefening)
 • Feedbackrondes na de preekoefening
 • Verder is er ruimte voor gezamenlijk zingen en bidden.

Doelgroep en instroomeisen
Deze cursus is bedoeld voor predikanten, jeugdleiders, theologiestudenten en alle broeders, die een verlangen hebben om te groeien in het brengen van een Bijbelse boodschap. De studenten hoeven niet al eerder gepreekt te hebben. Het is vooral bedoeld voor iedereen die een verlangen kent om Gods boodschap – helder en bewogen – te communiceren in deze tijd en generatie.
Het is een pre als de studenten een theologische opleiding hebben gevolgd en/of de twee-jarige opleiding van Bijbelschool Filadelfia hebben gevolgd en/of de eerste Module van Veritas College hebben afgerond.

Eindtermen
Hieronder staan de doelstellingen van de cursus beschreven.

Kennis, overtuiging
Aan het eind van deze cursus heeft de student kennis van en/of is overtuigd van het volgende:

 • De waarde van het gebed in de preekvoorbereiding.
 • De noodzaak van een door de Geest gedrenkte voorbereiding en leiding in de voordracht.
 • Wat preken inhoudt, wat het doel ervan is, en wat daarvoor nodig is.
 • Wat de vereisten zijn om een goede prediker te zijn.
 • De noodzaak en zegen van christocentrische prediking.
 • Hoe je moet preken vanuit de verschillende Bijbelse genres (verhalen, gelijkenissen, wetgeving, apocalyptiek, psalmen, etc.).
 • Hoe je goede toepassingen kunt maken.
 • Hoe je heldere illustraties en voorbeelden kunt verzamelen en gebruiken.
 • Welke verschillende groepen er onder je gehoor kunnen zitten en hoe je daarmee rekening moet houden in de preek.
 • Welke rol de Heilige Geest speelt in de voorbereiding en voordracht, en hoe je je op Hem af kunt stemmen.

Karakter
Aan het eind van daze cursus heeft de student vorderingen gemaakt op de volgende karaktergebieden:

 • Vastgeworteld in de intentie om geen mensenbehager te zijn, maar een behager van God, alleen bereid om te spreken wat God wil.
 • Leerbaarheid: het vermogen om in een ontvankelijke geest kritiek te kunnen incasseren op de eigen preek, en bereidheid om daarmee aan de slag te gaan.
 • Nederigheid over eigen kunnen, met grote verwachtingen van wat God door ons heen kan en wil doen.

Vaardigheden
Aan het eind van deze cursus is de student in staat:

 • Positief-kritisch naar preken van anderen te luisteren, die te analyseren op Schriftgetrouwe exegese, logische en spannende opbouw, passende en concrete toepassingen, etc., en die feedback onderbouwd, tactisch en zorgvuldig te verwoorden.
 • Aan de hand van een stappenplan van Bijbelverklarend preken zelf een Bijbelverklarende preek op te stellen, voor te bereiden en te houden.
 • Focus en functie vast te stellen op grond van de exegese.
 • Kritiek op de eigen preek te ontvangen (incasseren), te wegen en te verwerken, en hierdoor te groeien in de eigen rol als prediker.
 • De lesstof in de gevolgde themacolleges zoveel als mogelijk in zijn eigen preek te verwerken, als het gaat om goede toepassingen, verhelderende illustraties, etc.
 • Een preekschets op te stellen, en een preek zodanig voor te bereiden dat hij in staat is om hem vrij te brengen (mbv kernwoorden, mindmapping o.i.d.).
 • Gegroeid in voordrachtsvaardigheden als stemgebruik, gebaren, spreektempo, contact met hoorders.

Voor deelnemers wordt een reader samengesteld uit gevarieerde literatuur.

 

Opgeven voor deze cursus

Voor meer informatie en/of vragen over deze cursus: http://bijbelverklarendeprediking.nl  

en bijbelverklarendeprediking@gmail.com

 

Contactgegevens

Bijbelschool Filadelfia
Prickwaert 79
3363 BB Sliedrecht

Tel: 0184-447449
Email: info@bijbelschoolfiladelfia.nl