Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Inhoud lessen

Inhoud lessen

We komen gedurende één cursusjaar circa 18 zaterdagen samen. Daarnaast hebben we nog twee weekendconferenties.

Hoe ziet een lesdag eruit?

08.45-09.15 - Aankomst en koffie/thee
09.15-09.45 - Gezamenlijke aanbidding en gebed
09.45-10.45 - College 1 (onderwijs)
10.45-11.00 - Pauze
11.00-12.00 - College 2 (onderwijs)
12.00-12.15 - Sluiting morgengedeelte
12.15-12.30 - Lunch
12.30-13.45 - Bemoedingsgroepen (accountability)
13.45-14.00 - Pauze
14.00-15.00 - College 3 (onderwijs of workshop)
15.00-15.15 - Pauze
15.15-16.15 - College 4 (onderwijs of workshop)
16.15-16.30 - Afsluiting middaggedeelte

Informatie over de vakken

Het onderwijs tijdens onze tweejarige zaterdag-opleiding zouden we kunnen onderverdelen onder acht thema’s.

Er komen allerlei vakken en lessen aan de orde gedurende het leerjaar. Het ene cursusjaar is meer gericht op Bijbel en exegese en het andere cursusjaar is meer gericht op Pastoraat. Gedurende beide leerjaren komen er andere thema's en vakken aan de orde: Discipelschap, Persoonlijke omgang met God, Identiteits- en karaktervorming, Pastorale counseling, Opwekkingsgeschiedenis, Apologetiek, Evangelisatie, Onderscheiding van Geesten, Leer over de Heilige Geest, De Heilsorde, Bijbel en exegese (hoe maak ik een preek/bijbelstudie), Bijbelse gemeente-zijn, Eindtijdstudie, Israël, enzovoort.

Hieronder vind je deze thema’s inclusief de doelstellingen die we willen bereiken.

A - Persoonlijke omgang met God en Discipelschap
B - Evangelisatie en de Zendingsopdracht
C - Kerkgeschiedenis – Opwekkingsbewegingen
D - Pastorale counseling en Karaktervorming
E - Apologetiek en Onderscheiding van geesten
F - Geloofsleer en de Heilsorde
G - Het verstaan en doorgeven van de Bijbel
H - De Gemeente en de Eindtijd

A - Geestelijke groei en persoonlijke omgang met God

Doelstellingen: de studenten…

...helpen inzicht te verkrijgen in hun ‘identiteit in Christus’, hun persoonlijke wandel met de Heere en in hun geestelijke groei;
...leren een gedisciplineerd leven te leiden door dagelijks de binnenkamer te zoeken door getrouw uit de Bijbel te lezen en de Heere God te zoeken in gebed en voorbede;
…stimuleren en aanmoedigen om staande te blijven in de barre werkelijkheid van het dagelijkse leven;
…laten ervaren hoe belangrijk het is om in deze eindtijd ‘gemeenschap der heiligen’ te beoefenen door elkaars vreugde en verdriet, aanvechting en overwinning – van harte tot hart – te delen met elkaar;
…toerusten en aansporen in kenmerken van geestelijke groei door stille tijd, persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, gehoorzaamheid, getuigen zijn/evangeliseren als levenswijze en onderlinge gemeenschap der heiligen.

B - Evangelisatie

Doelstellingen: de studenten…

…door Bijbelstudie inzicht geven in het ware Evangelie, zodat zij daardoor het valse evangelie kunnen leren herkennen;
…niet-Bijbelse trends en stromingen binnen de kerken en vrije groepen leren onderscheiden;
...inzicht geven in de hedendaagse jeugdcultuur en hoe we de jongeren kunnen bereiken met het Evangelie;
…laten zien dat er veel kansen en mogelijkheden zijn om te evangeliseren in een moderne cultuur, die op zoek is naar vrede, rust en perspectief;
...leren hoe zij moslims en de islam op een christelijke wijze kunnen benaderen en krijgen praktische handvatten voor het ontmoeten van moslims;
..leren vaardigheden, zodat zij het Evangelie in verschillende omgevingen kunnen uitdragen en verkondigen, zoals onder kinderen, tieners, jongeren (in refo-disco’s), houseparty’s, allochtonen, moslims, postmoderne mensen, enzovoort.

C - Kerkgeschiedenis mannen en vrouwen die God gebruikte

Doelstellingen: de studenten...

…aanmoedigen om biddend biografieën (van mannen en vrouwen van God) te bestuderen, om daardoor bemoedigd en aangevuurd te worden tot een leven van algehele overgave;
…duidelijk maken dat Godvruchtige mannen en vrouwen van God – ondanks hun fouten en gebreken – gebruikt werden om zielen te winnen voor God;
…(praktische) lessen leren door de levens van broeders en zusters uit de Kerkgeschiedenis nader te bezien;
…de noodzaak laten zien van persoonlijke herleving, gebrokenheid en algehele overgave en wat we onder deze basisbegrippen moeten verstaan;
…laten zien dat Gods Geest gebruik maakte van toegewijde dienstknechten, die door middel van evangelisatie en Bijbelonderwijs duizenden zielen mochten bereiken;
…laten zien wat geloofszending – gepaard gaande met krachtig en volhardend gebed –inhoudt en daarmee gepaard gaande hoe onontgonnen zendingsgebieden bereikt kunnen worden met het Evangelie.

D - Pastorale counseling

Doelstellingen: de studenten...

...krijgen inzicht in het verschil tussen seculiere psychologie en bijbelse hulpverlening. Ook leren ze verschillende benaderingen en mensbeelden vanuit de psychologie en kunnen deze vanuit de Bijbel weerleggen;
…leren welke aspecten belangrijk zijn voor een pastorale hulpverlener;
…zijn in staat om veel voorkomende ‘psychische’ problemen op een bijbelse wijze te analyseren;
…leren om de bijbelse oplossing te ontdekken voor problemen;
…worden praktisch toegerust op het gebied van pastorale hulpverlening door rollenspellen en casusbesprekingen;
…leren een aantal veel voorkomende persoonlijke- en relatieproblemen op een Bijbelgetrouwe manier te benaderen;
…leren wat het betekent om (seks)verslaafd te zijn en op welke wijze we mensen met een verslavingsprobleem kunnen helpen tot bevrijding;
…leren wat occultisme en demonische gebondenheid inhoudt, zodat ze bij de confidenten lichamelijke, psychische en geestelijke symptomen kunnen herkennen.

E - Apologetiek / onderscheiding van geesten

Doelstellingen: de studenten...

...door Bijbelstudie laten zien wat de Bijbel leert over apologetiek, om zodoende de noodzaak van apologetiek duidelijk te maken en een basisbegrip te geven van wat apologetiek inhoudt in de praktijk van het dagelijks leven;
...aansporen en motiveren om – in een atheïstische en postmoderne samenleving – te leren hun (persoonlijk) christelijk geloof uit te leggen en op een apologetische manier antwoord te geven op de meest voorkomende tegenwerpingen;
…laten zien welke blokkades er kunnen zijn voor mensen om te geloven en hoe we daarop kunnen reageren (we willen dat bereiken door 7 kritische vragen m.b.t. het christendom te bespreken en antwoorden te vinden voor een gesprek; deze 7 kritische vragen vormen een denkbeeldige muur, die afgebroken moet worden);
...leren wat het betekent om in deze eindtijd de ‘geesten te beproeven’ en wat de Bijbel zegt over de gave van ‘onderscheiding van geesten’;
...niet-Bijbelse trends en stromingen binnen de kerken en vrije groepen te onderscheiden.

F - Geloofsleer

Doelstellingen: de studenten...

...krijgen een overzicht van de heilsorde en worden bekend gemaakt met de belangrijkste basisbegrippen als wedergeboorte, geloof, rechtvaardiging en heiliging
...worden bewust gemaakt van de gevaren van de arminiaanse en hypercalvinistische accenten en leren zodoende de schadelijke gevolgen van activisme, wetticisme en lijdelijkheid te onderkennen;
...krijgen – door Bijbelstudie – inzicht in de leer omtrent het werk en de Persoon van de Heilige Geest; en leren visie te ontwikkelen maar ook positie in te nemen temidden van de huidige charismatiche invloeden.

G - Het verstaan, toepassen en doorgeven van de Bijbel

Doelstellingen: de studenten...

...leren vaardigheden aan om het Woord van God juist te begrijpen en toe te passen in hun leven. (Focus module 1 is de brieven van Paulus en Handelingen.
...behandelen belangrijke thema’s vanuit de exegese als, wie en wat is een Christen, jouw identificatie met Christus, hoe om verzoekingen te weerstaan, de eigenschappen en dynamiek van gemeenteleven en hoe om dit in hun leven toe te passen
...worden vanuit de exegese begeleidt om een Bijbelstudie uit te werken en te doen, een boodschap uit te werken en te geven en leren vaardigheden van groepswerk aan.

H - De Gemeente en de Eindtijd

Doelstellingen: de studenten...

...ontwikkelen visie over het functioneren van de Gemeente in het Nieuwe Testament;
...duidelijk maken dat zij met de gaven die ze gekregen hebben een plaats moeten/mogen nemen in het Lichaam van Christus;
...leren het verschil te begrijpen tussen Israël en de Gemeente, om zodoende oog te krijgen voor Gods indrukwekkende heilsplan met deze wereld;
...laten zien dat we als Gemeente in de eindtijd leven en dat we ons moeten voorbereiden op de komst van de Heere Jezus;
...leren de tijdgeest te verstaan en hen benadrukken om met waakzaamheid en alertheid in deze wereld te staan.

Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden