We komen gedurende één cursusjaar circa 18 zaterdagen samen. Daarnaast hebben we nog 2 weekendconferenties.

Hoe ziet een lesdag eruit?
08.45-09.15 - Aankomst en koffie/thee
09.15-09.45 - Gezamenlijke aanbidding en gebed
09.45-10.45 - College 1 (onderwijs)
10.45-11.00 - Pauze
11.00-12.00 - College 2 (onderwijs)
12.00-12.15 - Sluiting morgengedeelte
12.15-12.30 - Lunch
12.30-13.45 - Bemoedingsgroepen (accountability)
13.45-14.00 - Pauze
14.00-15.00 - College 3 (onderwijs of workshop)
15.00-15.15 - Pauze
15.15-16.15 - College 4 (onderwijs of workshop)
16.15-16.30 - Afsluiting middaggedeelte

Informatie over de vakken
Het onderwijs tijdens onze 2-jarige zaterdag-opleiding zouden we kunnen onderverdelen onder 8 thema’s. Hieronder vind je deze thema’s inclusief de doelstellingen die we willen bereiken.

A - Persoonlijke omgang met God en Discipelschap
B - Evangelisatie en de Zendingsopdracht
C - Kerkgeschiedenis – Opwekkingsbewegingen
D - Pastorale counseling en Karaktervorming
E - Apologetiek en Onderscheiding van geesten
F - Geloofsleer en de Heilsorde
G - Het verstaan en doorgeven van de Bijbel
H - De Gemeente en de Eindtijd

A - Geestelijke groei en persoonlijke omgang met God
Doelstellingen: de studenten…

…helpen inzicht te verkrijgen in hun ‘identiteit in Christus’, hun persoonlijke wandel met de Heere en in hun geestelijke groei;
…leren een gedisciplineerd leven te leiden door dagelijks de binnenkamer te zoeken door getrouw uit de Bijbel te lezen en de Heere God te zoeken in gebed en voorbede;
…stimuleren en aanmoedigen om staande te blijven in de barre werkelijkheid van het dagelijkse leven; 
…laten ervaren hoe belangrijk het is om in deze eindtijd ‘gemeenschap der heiligen’ te beoefenen door elkaars vreugde en verdriet, aanvechting en overwinning – van harte tot hart – te delen met elkaar;
…toerusten en aansporen in kenmerken van geestelijke groei door stille tijd, persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, gehoorzaamheid, getuigen zijn/evangeliseren als levenswijze en onderlinge gemeenschap der heiligen.

B - Evangelisatie
Doelstellingen: de studenten…

…door Bijbelstudie inzicht geven in het ware Evangelie, zodat zij daardoor het valse evangelie kunnen leren herkennen;
…niet-Bijbelse trends en stromingen binnen de kerken en vrije groepen leren onderscheiden;
…inzicht geven in de hedendaagse jeugdcultuur en hoe we de jongeren kunnen bereiken met het Evangelie;
…laten zien dat er veel kansen en mogelijkheden zijn om te evangeliseren in een moderne cultuur, die op zoek is naar vrede, rust en perspectief;
…leren hoe zij moslims en de islam op een christelijke wijze kunnen benaderen en krijgen praktische handvatten voor het ontmoeten van moslims;
..leren vaardigheden, zodat zij het Evangelie in verschillende omgevingen kunnen uitdragen en verkondigen, zoals onder kinderen, tieners, jongeren (in refo-disco’s), houseparty’s, allochtonen, moslims, postmoderne mensen, enzovoort.

C - Kerkgeschiedenis – mannen en vrouwen die God gebruikte
Doelstellingen: de studenten…

…aanmoedigen om biddend biografieën (van mannen en vrouwen van God) te bestuderen, om daardoor bemoedigd en aangevuurd te worden tot een leven van algehele overgave;
…duidelijk maken dat Godvruchtige mannen en vrouwen van God – ondanks hun fouten en gebreken – gebruikt werden om zielen te winnen voor God;
…(praktische) lessen leren door de levens van broeders en zusters uit de Kerkgeschiedenis nader te bezien;
…de noodzaak laten zien van persoonlijke herleving, gebrokenheid en algehele overgave en wat we onder deze basisbegrippen moeten verstaan;
…laten zien dat Gods Geest gebruik maakte van toegewijde dienstknechten, die door middel van evangelisatie en Bijbelonderwijs duizenden zielen mochten bereiken;
…laten zien wat geloofszending – gepaard gaande met krachtig en volhardend gebed –inhoudt en daarmee gepaard gaande hoe onontgonnen zendingsgebieden bereikt kunnen worden met het Evangelie.

D - Pastorale counseling
Doelstellingen: de studenten…

…krijgen inzicht in het verschil tussen seculiere psychologie en bijbelse hulpverlening. Ook leren ze verschillende benaderingen en mensbeelden vanuit de psychologie en kunnen deze vanuit de Bijbel weerleggen; 
…leren welke aspecten belangrijk zijn voor een pastorale hulpverlener;
…zijn in staat om veel voorkomende ‘psychische’ problemen op een bijbelse wijze te analyseren;
…leren om de bijbelse oplossing te ontdekken voor problemen; 
…worden praktisch toegerust op het gebied van pastorale hulpverlening door rollenspellen en casusbesprekingen; 
…leren een aantal veel voorkomende persoonlijke- en relatieproblemen op een Bijbelgetrouwe manier te benaderen;
…leren wat het betekent om (seks)verslaafd te zijn en op welke wijze we mensen met een verslavingsprobleem kunnen helpen tot bevrijding;
…leren wat occultisme en demonische gebondenheid inhoudt, zodat ze bij de confidenten lichamelijke, psychische en geestelijke symptomen kunnen herkennen.

E - Apologetiek / onderscheiding van geesten
Doelstellingen: de studenten…

…door Bijbelstudie laten zien wat de Bijbel leert over apologetiek, om zodoende de noodzaak van apologetiek duidelijk te maken en een basisbegrip te geven van wat apologetiek inhoudt in de praktijk van het dagelijks leven;
…aansporen en motiveren om – in een atheïstische en postmoderne samenleving – te leren hun (persoonlijk) christelijk geloof uit te leggen en op een apologetische manier antwoord te geven op de meest voorkomende tegenwerpingen;
…laten zien welke blokkades er kunnen zijn voor mensen om te geloven en hoe we daarop kunnen reageren (we willen dat bereiken door 7 kritische vragen m.b.t. het christendom te bespreken en antwoorden te vinden voor een gesprek; deze 7 kritische vragen vormen een denkbeeldige muur, die afgebroken moet worden);
…leren wat het betekent om in deze eindtijd de ‘geesten te beproeven’ en wat de Bijbel zegt over de gave van ‘onderscheiding van geesten’;
…niet-Bijbelse trends en stromingen binnen de kerken en vrije groepen te onderscheiden.

F - Geloofsleer
Doelstellingen: de studenten…

…krijgen een overzicht van de heilsorde en worden bekend gemaakt met de belangrijkste basisbegrippen als wedergeboorte, geloof, rechtvaardiging en heiliging
…worden bewust gemaakt van de gevaren van de arminiaanse en hypercalvinistische accenten en leren zodoende de schadelijke gevolgen van activisme, wetticisme en lijdelijkheid te onderkennen; 
…krijgen – door Bijbelstudie – inzicht in de leer omtrent het werk en de Persoon van de Heilige Geest; en leren visie te ontwikkelen maar ook positie in te nemen temidden van de huidige charismatiche invloeden.

G - Het verstaan, toepassen en doorgeven van de Bijbel
Doelstellingen: de studenten…

...leren vaardigheden aan om het Woord van God juist te begrijpen en toe te passen in hun leven. (Focus module 1 is de brieven van Paulus en Handelingen.
...behandelen belangrijke thema’s vanuit de exegese als, wie en wat is een Christen, jouw identificatie met Christus, hoe om verzoekingen te weerstaan, de eigenschappen en dynamiek van gemeenteleven en hoe om dit in hun leven toe te passen
...worden vanuit de exegese begeleidt om een Bijbelstudie uit te werken en te doen, een boodschap uit te werken en te geven en leren vaardigheden van groepswerk aan.

H - De Gemeente en de Eindtijd
Doelstellingen: de studenten…

...ontwikkelen visie over het functioneren van de Gemeente in het Nieuwe Testament;
...duidelijk maken dat zij met de gaven die ze gekregen hebben een plaats moeten/mogen nemen in het Lichaam van Christus;
...leren het verschil te begrijpen tussen Israël en de Gemeente, om zodoende oog te krijgen voor Gods indrukwekkende heilsplan met deze wereld;
...laten zien dat we als Gemeente in de eindtijd leven en dat we ons moeten voorbereiden op de komst van de Heere Jezus;
...leren de tijdgeest te verstaan en hen benadrukken om met waakzaamheid en alertheid in deze wereld te staan.

Een dagje meedoen?

Heb je interesse om deel te nemen aan deze Bijbelschool of wil je gewoon eens kijken hoe het in zijn werk gaat? Je kunt een dag meedoen met de studenten! Mail voor de mogelijkheden naar: info@bijbelschoolfiladelfia.nl  

Contactgegevens

Bijbelschool Filadelfia
Prickwaert 79
3363 BB Sliedrecht

Tel: 0184-447449
Email: info@bijbelschoolfiladelfia.nl